GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Location Hanoi
Industry
Category Customer Service, Sales
Job reference 11341
Job type Permanent
Consultant email duong.dang@manpower.com.vn
Consultant contact no 84 904 776 588
Date posted Aug 11, 2021
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (GIÁM ĐỐC THÚC ĐẨY BÁN KÊNH KH CÁ NHÂN)
Mô tả công việc
1.    Nhiệm vụ phát triển năng lực mở thị trường

-    Xác định tầm nhìn chiến lược và  quyết định những thay đổi để đáp ứng với thị trường tại khu vực kinh doanh
-    Xây dựng kế hoach và triển khai kế hoạch xây dựng các đơn vị kinh doanh mới tại khu vực kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu dịch vụ tại khu vực quản lý
-    Chịu trách nhiệm thiết lập quan hệ kinh doanh với các cơ quan đoàn thể ở trong khu vực để mở rộng quan hệ thị trường
-    Xây dựng và thiết lập mạng lưới hợp tác kinh doanh với các định chế tài chính ngân hàng, bảo hiểm và các công ty dịch vụ tài chính BDS trong khu vực
-    Xây dựng mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên hợp tác kinh doanh trong khu vực
2.    Nhiệm vụ phát triển năng lực đội ngũ kinh doanh
-    Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kinh doanh theo mô hình được phê duyệt
-    Dẫn dắt – gắn kết đội ngũ vào tầm nhìn và con đường sứ mệnh chúng của công ty với tầm nhìn và con đường sự nghiệp chuyên nghiệp của đội ngũ kinh doanh
-    Đào tạo và truyền cảm hứng về khung năng lực IPAM và 4C
-    Đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động tư vấn và cung cấp sản phẩm dịch vụ giữa các khu vực trong vùng với toàn hệ thống
3.    Nhiệm vụ phát triển kinh doanh tại khu vực được giao
-    Xây dựng và đảm trách tổ chức lãnh đạo thực hiện mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh hàng năm
-    Đầu mối phối hợp với lãnh đạo các Khối, đơn vị liên quan tại Hội sở chính tham mưu, đề xuất, xây dựng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của khu vực
-    Chủ động nắm bắt thị trường để xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, đối tượng khách hàng mục tiêu của Công ty ở địa bàn 
-    Nghiên cứu đánh giá và đề xuất cùng ban kinh doanh, ban Tổng giám đốc để hỗ trợ xây dựng và cải thiện chất lượng SPDV và năng lực cạnh tranh trong khu vực
4.    Nhiệm vụ quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ
-    Đảm bảo các hoạt động của vùng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
-    Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro
-    Quản trị ngân sách các hoạt động của khu vực kinh doanh
5.    Nhiệm vụ gắn kết đội ngũ và văn hóa kinh doanh và chuẩn mực nhận diện thương hiệu
-    Đầu mối đại diện  với cộng đồng sống và kinh doanh tại khu vực, tham gia đóng góp giá trị chung cho cộng đồng và nếp kinh doanh chuyên nghiệp. Chia sẻ kinh nghiệm và tri thức 
-    Kiểm tra, giám sát các hoạt động vận hành kinh doanh tại khu vực đảm bảo tuân thủ các quy định, yêu cầu của pháp luật và Công ty đề ra 
-    Cùng xây dựng nếp làm việc chuyên nghiệp theo tinh thần IPAM và 4C
-    Cùng xây dựng văn hóa và chuẩn mực làm việc vì lợi ích của KH và phẩm chất Tin cậy – Tôn trọng – Đồng hành
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
Yêu cầu
•    Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành tài chính, quản trị kinh doanh hoặc tương đương
•    Có tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm/Quản trị marketing/Quản trị kinh doanh
•    Ngoại ngữ: Tiếng Anh