Senior Java Developer

Location Hanoi
Industry
Job reference 11081
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Jun 07, 2021

JOB PURPOSE

 • Thực hiện thiết kế, phát triển các thay đổi cho sản phẩm Ngân Hàng Điện Tử, bao gồm nhưng không giới hạn trong hệ thống Internet Banking, Mobile Banking cho KHCN, và các hệ thống hỗ trợ liên quan đến mảng nghiệp vụ này/ Design and develop new change request for the Online Channel Product for Retail customers, including but not limited to Internet Banking, Mobile Banking for Retail Customer and directly related system in this domain
 • Đóng vai trò tư vấn chuyên môn, chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến để tối ưu hệ thống, nâng cao chất lượng các thay đổi trên các sản phẩm Ngân hàng điện tử./ Provide professional consultant, proactively researching and proposing initiatives to optimize the system and improve the quality of changes on Online Channel Product for Retail customers.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH/MAJOR ACTIVITIES:

 • Thực hiện thiết kế và phát triển các thay đổi cho sản phẩm Ngân Hàng Điện Tử, bao gồm nhưng không giới hạn trong hệ thống Internet Banking, Mobile Banking cho KHCN, và các hệ thống hỗ trợ liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Solution design, implement change request on Online Channel Product for Retail customers, including but not limited to Internet Banking, Mobile Banking for Retail Customer and directly related system in this domain
 • Tham gia cung cấp các giải pháp, khảo sát, thu thập, phân tích các yêu cầu của các đơn vị liên quan đến mảng nghiệp vụ. / Participate in design solutions, investigate, collect and analyze business requests about this domain.
 • Thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các kết quả phân tích yêu cầu để xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của đơn vị nghiệp vụ vể mảng nghiệp vụ này/ Design, develop, and deploy soulutions to actualize requirement analysis results in order to build up applications that can meet business requirements of this domain.
 • Xây dựng các tài liệu chi tiết, bao gồm: tài liệu phân tích, tài liệu phát triển, cho các yêu cầu phát triển của mảng nghiệp vụ này / Develop detailed documents, including analysis document, developing document documents of change requests for this domain.
 • Tham gia nâng cấp phiên bản mới định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho các ứng dụng liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Participate in upgrade application versions following recommendation from application providers related to this domain.
 • Tham gia hỗ trợ và khắc phục các vấn đề hệ thống tìm thấy từ các kiểm thử về tải và hiệu năng của các giải pháp liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Participate in supporting and bug fixing for the issue found from performance tests related to this domain.
 • Hỗ trợ mức độ 3 cho các hệ thống liên quan đến mảng nghiệp vụ này nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành của nghiệp vụ theo như SLA mà IT đã cam kết với các đơn vị khác/ Level 3 support for the corresponding systems in this domain, which provides expertise to fulfill all customer requests, according to the IT Service SLA.
 • Tham gia triển khai các thay đổi trên hệ thống để xử lý các sự cố, vấn đề liên quan đến Khách hàng trong mảng nghiệp vụ này. / Participate in supporting and bug fixing for the issue found from operation incident
 • Chủ động đề xuất cải tiến, thay đổi về hệ thống, quy trình nghiệp vụ liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Proactively propose IT service process improvements, changes in system, business process changes related to this domain.
 • Thực hiện các công việc khác được giao bởi trưởng Mảng, Giám đốc TT, GĐ Khối/ Do other duties as assigned by the Domain Lead, Director, CIO

CÁC YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC/ REQUIREMENTS:

1.      Trình độ Học vấn/Educational Qualifications

 • Bằng đại học chính quy trở lên trong lĩnh vực công nghệ thông tin/ Bachelor’s degree and above of IT

2.      Các kiến thức/chuyên môn cần có/ Relevant Knowledge/Expertise

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm lập trình phát triển các thay đổi trên hệ thống/ Minimum of 5 years demonstrated on-the-job experience with full life-cycle application software development
 • Có kinh nghiệm về việc thiết kế giải pháp phần mềm, tích hợp các hệ thống, triển khai các hệ thống front-end như Mobile App, Web-based application/ Experience working and solutioning systems, system integration, deploying front-end systems such as Mobile App, Web-based application
 • Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm / Understanding for end-to-end development life cycle

3.      Các kiến thức chuyên môn có liên quan/Relevant Knowledge/ Expertise

 • Thành thạo code Spring, Struts 2, OSGi Framework, Maven, Hibernate, J2EE/ Proficient in Java coding and experience with Spring, Struts 2, OSGi Framework, Maven, Hibernate, J2EE
 • Thành thạo tích hợp Restful, SOAP, JSON, ODATA Service / Proficient in Restful, SOAP, JSON, ODATA Service
 • Thành thạo làm việc, thao tác trên các cơ sở dữ liệu phổ biến như Oracle, SQL Server, My SQL/ Well  working with popular database like Oracle, SQL Server, my SQL
 • Có kinh nghiệm phát triển front end, code HTML, Java Script, SAP UI5/ Experience in front end development, HTML code, Java Script, SAP UI5
 • Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm/ Understanding for end-to-end development life cycle
 • Hiểu biết về việc tích hợp các hệ thống, triển khai các hệ thống front-end như Mobile App, Web-based application/ Understanding of system integration, deploying front-end systems such as Mobile App, Web-based application
 • Thành thạo các công cụ quản lý phiên bản code như Git, SVN/ Proficient understanding of code versioning tools such as Git, SVN

4.      Các Kỹ Năng/ Skills

 • Kỹ năng giao tiếp/ Communication Skills
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề/ Problem solving skills
 • Kỹ năng đàm phán/ Negation skills
 • Làm việc tốt dưới áp lực / Persistence endurance and goal oriented

5.      Các năng lực liên quan khác

 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh/ Can communication in English