Construction jobs

Found 2 jobs
    • Hanoi, Vietnam
    • Posted 5 months ago

    CÔNG VIỆC CHÍNH 1. Chiến lược và xây dựng hệ thống Xây dựng chiến lược và kế hoạch vận hành tổng thể, đáp ứng mục tiêu chiến lược từ Tập đoàn phân bổ Chiến lược và xây dựng hệ thống Chủ trì xây dựng mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức, nhân lực và các chính sách, quy trình của Công ty t...

Get new jobs for this search by email