Financial Services - Banking, Insurance jobs

Found 1 job
    • Hanoi, Vietnam
    • 150.000.000-200.000.000
    • Posted 6 months ago

    Mô tả công việc: Xây dựng và sắp xếp chiến lược Ngân hàng bán lẻ phù hợp với chiến lược tổng thể của Ngân hàng để đóng góp vào lợi nhuận chung của ngân hàng theo mục tiêu đã đề ra; Tổ chức nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho hoạt động tín dụng, tiền gửi, các chương trình tín dụng/phi tí...

Get new jobs for this search by email