Retail & Trading jobs

Found 3 jobs
  • Hà Nội, Vietnam
  • Posted 4 days ago

  Nhiệm vụ: Trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động của các phòng/ ban nghiệp vụ do HĐQT phân công, ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền. Xây dựng chính sách, đường lối phát triển chung của Công ty Tổ chức thiết lập mô hình quản lý, giá...

  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Posted 6 days ago

  1. Trách nhiệm chính: Bảo dưỡng / bảo trì: Lắp ráp, sửa chữa, kiểm tra và xử lý khiếu nại của các loại van khác nhau, đặc biệt là các sản phẩm của tập đoàn Lập báo cáo công việc cho Khách hàng. Tuân theo tất cả các sơ đồ và quy trình được lập thành văn bản phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn Kiểm s...

  • Hanoi, Vietnam
  • 80.000.000-120.000.000
  • Posted about 2 months ago

  Job Description:  Strategic Leadership Lead the team and Business/Branch Directors to ensure sales and logistics operations within the assigned Business Group are met target and compliance with company policies, standard and procedures Oversee operations and ensure that each branch is equipped wi...

Get new jobs for this search by email