Deputy Head of Retail Banking

Location Hanoi, Vietnam
Industry Financial Services - Banking, Insurance
Category Finance & Accounting
Job reference 10076
Salary 150.000.000-200.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted May 28, 2020

Mô tả công việc:

 • Xây dựng và sắp xếp chiến lược Ngân hàng bán lẻ phù hợp với chiến lược tổng thể của Ngân hàng để đóng góp vào lợi nhuận chung của ngân hàng theo mục tiêu đã đề ra;

 • Tổ chức nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho hoạt động tín dụng, tiền gửi, các chương trình tín dụng/phi tín dụng cho NHCN để gia tăng danh mục sản phẩm của ngân hàng;

 • Xây dựng các chính sách bán hàng, chính sách giá, chính sách khách hàng đối với NHCN để hỗ trợ bộ phận bán hàng gia tăng số lượng khách hàng và doanh số bán sản phẩm;

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan như QTRR, Tín dụng để xây dựng và phát triển các chính sách tín dụng, mô hình quản trị rủi ro, quản lý các rủi ro phát sinh trong hoạt động tín dụng, dịch vụ đối với NHCN để hạn chế các tổn thất xảy ra với ngân hàng;

 • Phối hợp với nhân sự để phát triển và điều chỉnh các chính sách nhân sự (quá trình tuyển dụng, bồi thường, vv...), chương trình khuyến khích, quản lý hiệu năng/quy trình đánh giá và các chương trình đào tạo và huấn luyện để phát triển nhân viên trong khối nhằm nâng cao năng suât & hiệu quả làm việc của nhân viên;

 • Tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và giám sát quá trình xem xét đánh giá tại các đơn vị để đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên khối theo KPIs;

 • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

  Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên có trình độ trên Đại học), chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản Trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan;

 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý triển khai & phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ tại ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý team bán lớn hoặc kênh bán, có năng lực về thúc đẩy bán;

 • Có kiến thức, nắm được mô hình kinh doanh bán lẻ ở mức tổng thể về sản phẩm, lợi nhuận, kênh bán;

 • Có tổ chất lãnh đạo và khả năng phát triển con người;

 • Có khả năng định hướng chiến lược trong triển khai các hoạt động kinh doanh ở phạm vi lớn và mới trên thị trường;

 • Có khả năng phối hợp các đơn vị trong Ngân hàng cùng thực hiện các chương trình hợp tác với đối tác bên ngoài;

 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng trong nước có quy mô và trình độ phát triển lớn mạnh;

 • Sử dụng tốt tiếng Anh, thành thạo các phần mềm văn phòng;