General Agency Relationship Manager

Location Socialist Republic of Vietnam
Industry
Category Others, Sales
Job reference 11481
Salary 60.000.000- 80.000.000
Job type Permanent
Consultant email anh.nguyenthivan@manpower.com.vn
Date posted Oct 01, 2021
This role is responsible for implementing, managing, coordinating, building and developing the GAD/SM to achieve the target, strategies and comply with company policies, in specific, this role will focus on develop GA Silver to GA Gold/Platinum 
Vị trí Trưởng bộ phận phát triển hệ thống VP Tổng Đại Lý sẽ chịu trách nhiệm triển khai, quản lý, phối hợp, xây dựng và phát triển lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty. Cụ thể: phát triển các GA hạng Silver thành GA Gold/Platinum

Job Responsibilities / Phạm vi công việc
-    Act as main PVA contact point to assigned GA Silver in GA Silver project to provide advice/consultancy during GA Silver project implementation. 
-    Work with relevant stakeholders within AD and PVA to implement GA Silver project in line with GA's operating model in terms of quality and quantity. 
-    Partner with key relevant stakeholders (AD/ATD/GAM) to analyze the GA performance and GA Operational effectiveness  and recommend solutions/corrective actions to management level and/or assigned GA to accelerate GA productivity 
-    In charge to drive solutions/corrective actions being well implemented at the assigned GA. 
-    Provide frequent tracking/monitoring report on initiatives launched to assigned GA either following the GA Silver Project or other assignment. 
-    Conduct Learning/Development needs analysis with salesforce (GAD and Sales Manager of GAD) and work with ATD to develop learning/development solutions embedding business requirement with frequent follow-up to uplift salesforce capability 
-    Supervise sales activity management of GA against Operating Model. 
-    Work with AD Communication team to support GA and manage all kinds of communication together with change management plan (risk detection & mitigation in terms of business and people) related to GA Transformation initiatives rolled-out to salesforce.

Job Accountability / Trách nhiệm chính
-    Evaluate areas of transformation to upgrade GA to next level by coordinating with GAD and AD/ATD/GAM 
-    Identify key influencers in GA to develop and transfer know-how of GA operating model 
-    Ensure the communication plan and change management plan are well executed to salesforce (including GAD/SM/Agency Leader) 
-    Consult GAD and sales forces to discipline with GA operating rhythm 
-    Ensure GA's key influencers (GAD/SM/Agency Leaders) be able to run operating model within 6 months.

Job Requirements / Yêu cầu:

Qualifications / Trình độ học vấn 

-    College/ University, preferably in Economics, Business Administration, Sales & Marketing, Insurance / Cao Đẳng/ Đại học, ưu tiên lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bán hàng & Tiếp thị, Bảo hiểm 
-    Having specific certificate or specialized training related to insurance is an advantage: LOMA, etc. / Có chứng chỉ hoặc được đào tạo chuyên ngành liên quan đến bảo hiểm là một lợi thế: LOMA, v.v 

Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng:
- Knowledge in Insurance & Finance Industry, sales & marketing – Kiến thức trong ngành Bảo hiểm & Tài chính, bán hàng & tiếp thị 
- Strong personal network & Relationship building/ management skills 
Mạng lưới quan hệ cá nhân rộng & Kỹ năng xây dựng mối quan hệ 
- Sale management skills – Kỹ năng quản lý bán hàng 
- Strategic planning, organizing skills – Kỹ năng Lập kế hoạch chiến lược & Tổ chức 
- People management skills – Kỹ năng quản lý con người 
- Influencing skills – Kỹ năng gây ảnh hưởng 
- Result oriented, sales oriented – Định hướng kết quả, định hướng bán hàng 
- Risk management – Quản lý rủi ro 
- Analytical thinking – Kỹ năng phân tích 
- Customer service oriented – Định hướng dịch vụ khách hàng
- Excellent communication and presentation skills – Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình xuất sắc 
- Able to communicate in English – Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh 

Competencies / Năng lực lãnh đạo 
-    Leadership Capability Model – Intermediate level 
-    Bộ Khung Năng lực lãnh đạo – Có khả năng ứng dụng