Chuyên gia Khiếu Nại Khách Hàng

Địa điểm Hoan Kiem
Ngành nghề
Category Customer Service, Legal/Compliance
Mã số 12389
Loại công việc Cố định
Email liên hệ my.pham@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ 0336 925 689
Ngày đăng May 10, 2022