Trưởng phòng Đầu tư

Địa điểm Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Mã số 12297
Loại công việc Cố định
Email liên hệ nhu.dinh@manpower.com.vn