gần 2 năm ago - Vi Tang

Mẫu Thư Giới Thiệu

Sample Cover Letter

Bạn cần soạn một bức thư giới thiệu bản thân? Mẫu tham khảo sau đây sẽ giúp bạn soạn thảo một bức thư cho riêng mình.