Dịch vụ tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm việc

Found 2 jobs
  • Hanoi, Vietnam
  • 80.000.000-120.000.000
  • Đăng thông tin 6 tháng trước

  Mục đích chức danh Quản lý và điều hành công tác (1) An toàn kho quỹ/điều phối quỹ; (2) Nghiệp vụ giao dịch tại quầy thuộc phòng DVKH của các Chi nhánh/Phòng Giao dịch; (3) Quản lý công tác kiểm soát sau đảm bảo hoạt động kho quỹ, giao dịch tại quầy và kiểm soát sau, lưu trữ hồ sơ giao dịch của n...

  • Hanoi, Vietnam
  • 150.000.000-200.000.000
  • Đăng thông tin 6 tháng trước

  Mô tả công việc: Xây dựng và sắp xếp chiến lược Ngân hàng bán lẻ phù hợp với chiến lược tổng thể của Ngân hàng để đóng góp vào lợi nhuận chung của ngân hàng theo mục tiêu đã đề ra; Tổ chức nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho hoạt động tín dụng, tiền gửi, các chương trình tín dụng/phi tí...

Get new jobs for this search by email