Head of Marketing/Sales

Địa điểm Việt Nam
Ngành nghề
Category C-suite, Marketing, Sales
Mã số 11489
Loại công việc Cố định
Email liên hệ my.ngo@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 976 249 933
Ngày đăng May 02, 2022

Major areas of responsibility:

  • Investigating market: Finding the major actors for Sewing thread
  • Gathering mark