HR Business Partner (for CCGT Project, Vietnam)

Địa điểm Việt Nam
Ngành nghề Khác
Category HR
Mã số 12371
Loại công việc Cố định
Email liên hệ nhu.dinh@manpower.com.vn