International Business Development Director (Global Sales Director)

Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề Khác
Category Sales
Mã số 12284
Loại công việc Cố định
Email liên hệ giang.tran@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 28 3911 0950 | ext. 149
Ngày đăng May 13, 2022
Điện thoại liên hệ +84 28 3911 0950 | ext. 126