A0b7a157

Chuyển đổi số trong Lĩnh vực Lao động và Xã hội: Kinh nghiệm Quốc tế về Đảm bảo Việc làm & Tương lai Kỹ năng cho Lao động Việt Nam

Online Webinar

25/10/2021

13:30 PM - 16:30 PM

Spotlight

Tags: