Automation Test

Location Hanoi
Industry
Job reference 11072
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Jun 07, 2021

Khối:  CNTT

Phòng: Kiểm Soát chất lượng

Cấp trên Trực tiếp: Trưởng Phòng

Chịu trách nhiệm phát triển, vận hành giải pháp kiểm thử tự động/kiểm thử hiệu năng cho các ứng dụng, dịch vụ CNTT của Đơn vị

Đảm bảo những ứng dụng, dịch vụ được áp dụng kiểm thử tự động/kiểm thử hiệu năng hoạt động ổn định trước khi được đưa lên môi trường thực tế

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH/MAJOR ACTIVITIES:

 • Xây dựng kịch bản kiểm thử và scripts kiểm thử theo yêu cầu / Creating test scenarios and test scripts according business requirements
 • Cài đặt, cấu hình và thực thi các scripts kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng / Setting up, configuring and performing automation/performance scripts
 • Điều tra, xử lý những vấn đề, lỗi phát sinh trong quá trình phát triển, vận hành kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng / Investigating and resolving issues/bugs during automation/performance development and operation
 • Báo cáo kết quả thực thi kiểm thử tự động/kiểm thử hiệu năng cho tổ dự án, chủ quản hệ thống và các bên liên quan / Operating and reporting automation/performance test results for project team, system owners and related participants
 • Tham gia các khóa đào tạo về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn kiểm thử / Attending training courses about business knowledge as well as testing skills
 • Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiểu quả triển khai kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng / Participate to create, enhance process to improve automation/performance test productivity

CÁC YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC/ REQUIREMENTS:

1.      Trình độ Học vấn/Educational Qualifications

Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, Mathematics, or related field of study: or equivalent education, training & experience

2.      Các Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

 • Have at least 2 years experience in software testing (manual or automation test)
 • Have at least 1 years experience with Automation testing/Performance Testing, such as Selenium, Appium, Jmetter
 • Have knowledge about software testing
 • Have knowledge about web locator, database, web services…

3.      Kiến thức chuyên môn có liên Quan/Relevant Knowledge/ Expertise

 • Ability in English reading and writing (mandatory), and speaking, listening (preferable).
 • Teamwork, careful, attention to detail, logical thinking
 • Self-development.
 • Communication, negotiation, and problem solving

4.      Các Kỹ Năng/ Skills

•        Banking domain experiences

•        Agile/Scrum experiences