CFO - Giám Đốc Tài Chính

Location Haiphong
Industry Manufacturing
Category Finance & Accounting
Job reference 9508
Job type Permanent
Consultant email my.ngo@manpower.com.vn
Consultant contact no +84 976 249 933
Date posted Nov 26, 2019

Key Responsibilities:

 1. Quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận Tài chính - Kế toán                                        
  • Đề xuất cơ cấu phòng ban, kế hoạch nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo cho nhân viên mới và nhân viên hiện tại, khen thưởng, kỷ luật, văn hóa đội nhóm
  • Tổ chức phân giao nhiệm vụ cho CBCNV, giám sát, đánh giá, hỗ trợ, quản lý tiến độ chất lượng
  • Tổ chức xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, chính sách trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ phận
  • Quản lý hành chính của Bộ phận (phê duyệt nghỉ phép, các khoản chi của Bộ phận, các giao dịch hành chính, quản lý tài sản, thông tin văn thư lưu trữ của Bộ phận…)

 

 1. Tổ chức công tác Tài chính của Tập đoàn                     
  • Chủ trì xây dựng các quy trình, quy định quy chế liên quan đến công tác quản lý tài chính của toàn Tập đoàn
  • Căn cứ trên kế hoạch doanh thu bán hàng, kế hoạch hoạt động của các Đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm/quý/ tháng của toàn Tập đoàn trình BOD phê duyệt
  • Tổ chức lập, tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo trình BOD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh/ kế hoạch sản xuất/ kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm/quý/ tháng của Tập đoàn và của từng Nhà máy
  • Tổ chức theo dõi báo cáo tình hình nợ quá hạn; lập báo cáo công nợ; phối hợp với Sales để đôn đốc, thu hồi công nợ quá hạn của khách hàng
  • Thẩm định và đề xuất tuổi nợ, phương thức thanh toán cho Nhà cung cấp và khách hàng
  • Tổ chức thực hiện công tác tính và chi trả lương cho văn phòng Tập đoàn, các Công ty thành viên và Ban lãnh đạo các Nhà máy
  • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với ngân hàng để đảm bảo triển khai các hoạt động thanh toán của Tập đoàn được thuận lợi (mở L/C, cấp hạn mức…)
  • Theo dõi việc thanh toán các khoản phải trả tại ngân hàng (thanh toán L/C, thanh toán các bộ chứng từ…)
  • Tham gia thẩm định hiệu quả tài chính của các Dự án đầu tư của toàn Tập đoàn
  • Chủ trì làm việc với các cơ quan kiểm toán độc lập, thanh tra – kiểm tra và các cơ quan quản lý Nhà Nước liên quan đến công tác tài chính kế toán của Tập đoàn

 

 1. Tổ chức công tác Kế toán của Tập đoàn                                    
  • Chủ trì xây dựng các quy trình, quy định quy chế liên quan đến công tác kế toán của toàn hệ thống và tổ chức hướng dẫn
  • Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán, thống kê và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán của Tập đoàn
  • Tổ chức tập hợp, theo dõi hồ sơ để phục vụ việc lập báo cáo quyết toán sử dụng nguyên vật liệu cuối năm của Khu vực Miền Bắc
  • Kiểm soát lại việc hạch toán kế toán của các nhân viên kế toán trên toàn hệ thống và hiệu chỉnh sai sót
  • Trực tiếp kiểm tra, giám sát các Nhà máy nếu có sự chưa hợp lý về các chỉ tiêu; kiểm tra việc thủ tục quy định của Tập đoàn về tài chính-kế toán
  • Tổ chức kiểm soát, thẩm định hồ sơ thanh toán cho toàn bộ các khoản chi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tập đoàn
  • Lập các báo cáo tài chính kế toán, báo cáo thuế theo quy định của Pháp luật
  • Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp, giải trình trước cơ quan thuế liên quan đến hoàn thuế VAT và các nghĩa vụ thuế khác

 

 1. Nhiệm vụ khác                        
  • Chủ động tham mưu cho Cấp trên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp trên
  • Tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty