Giám Đốc Chiến Lược Và Chính Sách Rủi Ro

Location Hanoi, Vietnam
Industry Financial Services - Banking, Insurance
Category Finance & Accounting
Job reference 9209
Salary 60.000.000- 80.000.000
Job type Permanent
Consultant email my.pham@manpower.com.vn
Consultant contact no 0336 925 689
Date posted Oct 02, 2019

Key Responsibilities (compulsory):
Chính sách rủi ro ngân hàng

  • Xây dựng đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro của Ngân hàng
  • Phối hợp với các bộ phận chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách chuyên môn đảm bảo phù hợp với chiến lược, khung quản trị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro chung của Ngân hàng
  • Quản lý các mức độ rủi ro của ngân hàng (rủi ro tín dụng, thị trường, thanh toán và hoạt động)
  • Đầu mối phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng.
  • Đầu mối tổ chức triển khai các sáng kiến chiến lược QTRR.

Job Requirements (compulsory):

  • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và quản trị rủi ro tại một định chế tài chính có uy tín
  • Tốt nghiệp đại học chính quy, ưu tiên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và các ngành Kinh tế
  • Hiểu biết sâu sắc về rủi ro và các tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro
  • Hiểu và nắm vững căn bản quy định của NHNN, pháp luật trong hoạt động tín dụng, đầu tư
  • Khả năng phân tích cao, tư duy logic tốt