Giám đốc Điều hành - Đại lý

Location Hà Nội, Vietnam
Industry Retail & Trading
Category Operations, Sales
Job reference 10653
Job type Permanent
Consultant email duong.dang@manpower.com.vn
Consultant contact no 84 904 776 588
Date posted Jan 22, 2021

Nhiệm vụ:

 • Trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động của các phòng/ ban nghiệp vụ do HĐQT phân công, ủy quyền;
 • Chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền.
 • Xây dựng chính sách, đường lối phát triển chung của Công ty
 • Tổ chức thiết lập mô hình quản lý, giám sát và thực hiện giám sát
 • Tổ chức, xây dựng quy chế công ty, chế độ chính sách nhân sự, kinh doanh trong công ty theo đúng định hướng phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn của công ty và theo luật lao động
 • Phân công các phòng ban xây dựng quy định, chế độ chính sách cho từng phòng ban phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và theo quy chế công ty.
 • Tham gia cùng Hội đồng quản trị hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển Công ty, phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh, lập các dự án đầu tư.
 • Xây dựng hệ thống, chiến lược kinh doanh và quản lý hệ thống tài chính kế toán doanh nghiệp
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng giai đoạn
 • Kiểm soát các hoạt động bán hàng, tiếp thị và phân phối sản phẩm theo chính sách của công ty
 • Kiểm soát công tác hạch tóan tài chính, chi tiêu tài chính theo quy chế quản lý tài chính của công ty và theo quy định của pháp luật.
 • Chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành công ty
 • Báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT những phát sinh ngoài quy định đã nêu trong công tác điều hành hàng ngày để kịp thời giải quyết.
 • Báo cáo hàng tuần/hàng tháng/hàng quý về tình hình kinh doanh

 

Yêu cầu:

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty.
 • Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và phương án kinh doanh hoặc định hướng phát triển kinh doanh cho công ty
 • Có khả năng tư vấn cho các sản phẩm có liên quan lĩnh vực kinh doanh, phát triển chiến lược kinh doanh
 • Giao tiếp lưu loát, có các kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý và đàm phán tốt
 • Có khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, có khả năng xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên.
 • Có khả năng hoạch định tốt ngân sách, tài chính doanh nghiệp
 • Có định hướng rõ ràng, có khả năng làm việc làm việc trong một môi trường nhịp độ nhanh và áp lực cao.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ô tô.