Trưởng Phòng Ngân Hàng Số

Location Hanoi
Industry
Category Sales
Job reference 11448
Salary 60.000.000- 80.000.000
Job type Permanent
Consultant email my.pham@manpower.com.vn
Consultant contact no 0336 925 689
Date posted Sep 22, 2021

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai toàn bộ các mảng hoạt động thuộc Phòng NHS trên cơ sở phân cấp ủy quyền và theo CNNV được giao cho Phòng, bao gồm:

Nhiệm vụ quản lý:

 • Điều hành hoạt động chung của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban lãnhđạo Khối KHCN về các nhiệm vụ được giao;
 • Chịu trách nhiệm quản lý, phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng;
 • Đề xuất định biên nhân sự, tuyển dụng nhân sự, điều chỉnh lương, khen thưởng, quan hệ lao động (ký kết, chấm dứt, tạm hoãn, kỷ luật lao động) đối với nhân sự thuộc phạm vi Phòng;
 • Tổ chức chỉ đạo xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Nhiệm vụ chuyên môn:

 • Xây dựng chiến lược phát triển, sản phẩm dịch vụ, phát triển kinh doanh, vận hành, tra soát, thanh  quyết toán và kiểm soát rủi ro và gian lận trong giao dịch,..đối với các SP DV NHS
 • Xây dựng kế hoạch, ngân sách hàng năm của Phòng theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Khối và giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Phê duyệt.
 • Xây dựng hoàn thiệm mô hình Phòng Ngân hàng số theo hướng chuyên môn hóa, tự động hóa, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại và kiện toàn quản lý các nghiệp vụ Ngân hàng số và rủi ro gian lận trong giao dịch.
 • Chỉ đạo, quản lý, điều phối, triển khai các dự án liên quan đến mảng nghiệp vụ Ngân hàng số
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLĐ Khối KHCN.

Vai trò:

 • Tổ chức và điều hành chung mọi hoạt động của Phòng Ngân hàng số.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Khối KHCN về chất lượng, dịch vụ cũng như hoạt động của Phòng Ngân hàng số.

Thẩm quyền:

 • Cấp quản lý trực tiếp: Ban Lãnh đạo Khối KHCN.
 • Phạm vi quản lý: Phòng Ngân hàng số

KPI:

 • Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính được giao.
 • KPI (Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ)
 •  

YÊU CẦU:

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, QTKD hoặc chuyên ngành khác tương đương.
 • Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính-ngân hàng, trong đó tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng số. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương.
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về các sản phẩm Bán lẻ, Tài khoản, Cho vay, Huy động, Thẻ và các sản phẩm ngân hàng cá nhân.
 • Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng giao tiếp và truyền thông tốt; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt; Kỹ năng phân tích tốt. Kỹ năng giao và quản lý công việc. Khả năng phát triển con người