Packaging Manager

Địa điểm VSIP2, Vietnam
Ngành nghề
Mã số 6421
Email liên hệ huy.tran@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 28 39110950 - 147
Ngày đăng Jun 05, 2021

This post is confidential, please contact consultant for more detailed. Thank you.