Banner Default Image

Thỏa Thuận Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

PHIÊN BẢN NÀY CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 2016.

Bạn chấp thuận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong điều khoản này khi sử dụng trang tìm việc của Manpower, bao gồm nội dung, thông tin và những dịch vụ được cung cấp thông qua website. Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản trong trang này để biết thêm thông tin về một số giới hạn hoặc quyền được miễn trừ về trách nhiệm pháp lý của Manpower Bắc Mỹ và các điều khoản quan trọng khác. Mỗi khi sử dụng trang, bạn sẽ chịu ràng buộc bởi các quy định đã nêu tại đây. Vì vậy, khi sử dụng trang này, bạn nên kiểm tra ngày bắt đầu có hiệu lực của các điều khoản và quy định (được ghi ở đầu điều khoản sử dụng), đồng thời kiểm tra những thay đổi so với phiên bản trước đây.

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản sau đây-

1. Đồng ý điều khoản sử dụng

2. Phạm vi hiệu lực

3. Quyền thay đổi, điều chỉnh

4. Quyền sử dụng trang web

5. Liên lạc và yêu cầu dịch vụ trên trang web

6. Lỗi kỹ thuật

7. Giới hạn tư vấn

8. Dịch vụ đánh giá và sàng lọc

8.1. Giấy phép sử dụng trang web tìm việc của Manpower

8.2. Quyền hạn sử dụng hệ thống

8.2.1. Trách nhiệm người dùng

8.2.2. Thay đổi dịch vụ

8.2.3. Không công bố quá trình xử lý thông tin và kết quả

8.2.4. Không trả phí cho việc cung cấp thông tin

8.3. Chính sách bảo mật

8.4. An ninh hệ thống

8.4.1. Thỏa thuận an ninh

8.4.2. Vi phạm an ninh

8.5. Quyền sở hữu

9. Miễn trừ trách nhiệm, loại trừ trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm, kết thúc trách nhiệm và bồi thường

9.1. Miễn trừ trách nhiệm

9.2. Loại trừ trách nhiệm

9.3. Giới hạn trách nhiệm

9.4. Kết thúc nghĩa vụ

9.5. Bồi thường

9.6. Phân chia công bằng rủi ro và trách nhiệm pháp lý

10. Quyền sở hữu và sử dụng trang web

11. Thông tin nhãn hiệu

12. Bảo mật thông tin cá nhân

13. Các trang web khác

14. Liên kết, tập hợp, sao chép, tận dụng và khai thác dữ liệu trong trang web

15. Cấp phép

16. Chấm dứt thỏa thuận và quyền sử dụng trang web

17. Luật pháp ràng buộc và giải quyết tranh chấp

18. Báo cáo vi phạm

19. Vi phạm và từ bỏ quyền hạn

20. Các vấn đề khác

1. Đồng ý điều khoản sử dụng

Đây là thỏa thuận giữa bạn và tất cả những người bạn đại diện (chữ “người” được đề cập trong thỏa thuận này bao gồm các đối tượng là con người và đơn vị là đoàn thể hoặc không phải đoàn thể) và Manpower Bắc Mỹ (Manpower), quy định cách sử dụng trang web tìm việc của Manpower, nội dung, thông tin và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web tìm việc của Manpower (gọi chung là “trang web”). Thỏa thuận này đồng thời đem lại lợi ích cho các chi nhánh, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ bao gồm các doanh nghiệp của Manpower trên toàn cầu (gọi chung là “các chi nhánh và nhà cung cấp”). Khi sử dụng trang web, bạn và những người bạn đại diện, mặc định sẽ chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi tất cả các điều khoản được nêu trong thỏa thuận. Đồng thời bạn phải chứng thực và đảm bảo chính mình có đủ thẩm quyền pháp lý để thực hiện thỏa thuận này và thay mặt cho những người bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý hoặc không đủ điều kiện thực hiện các điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng trang web.

2. Phạm vi hiệu lực

Thỏa thuận này là phần bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào mà bạn hoặc người bạn đại diện với Manpower hoặc các chi nhánh và các nhà cung cấp (hiện tại hoặc trong tương lai) có liên quan đến các giao dịch của bạn với Manpower hoặc các chi nhánh và các nhà cung cấp nói chung. Thỏa thuận này và tất cả các thỏa thuận khác mà bạn hoặc người bạn đại diện đã lập với Manpower, chi nhánh và nhà cung cấp (hiện tại hoặc trong tương lai) sẽ cũng tạo thành bộ thỏa thuận về việc bạn truy cập và sử dụng Trang web, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận truy cập và sử dụng trang web trước đó (bằng văn bản, bằng miệng hoặc hình thức khác).

3. Quyền thay đổi, điều chỉnh

Manpower có quyền thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh thỏa thuận này bất cứ lúc nào, với bất kỳ lý do nào và không có trách nhiệm phải thông báo trước với bạn hay người người nào khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Bạn không có quyền thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh thỏa thuận này theo bất cứ cách nào.

4. Quyền sử dụng trang web

Trang web có thể được truy cập và chỉ được sử dụng bởi những cá nhân: (a) đến tuổi trưởng thành với quyền và nghĩa vụ công dân đầy đủ và có thể lập hợp đồng theo đúng pháp luật hiện hành; và (b) chấp nhận thỏa thuận này. Người sử dụng trang web phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Manpower có quyền quyết định từ chối quyền truy cập và sử dụng Website.

5. Liên lạc và yêu cầu dịch vụ trên trang web

Trang web này là một cổng thông tin và kênh thông tin kết nối với các trang web và doanh nghiệp khác dưới quyền sử dụng và vận hành bởi các Chi nhánh và Nhà cung cấp. Các chi nhánh và nhà cung cấp có thể độc lập với Manpower, trang web của họ có thể có các điều khoản sử dụng hoặc quyền bảo mật thông tin cá nhân khác nhau hoặc không nhất quán với nhau, các dịch vụ của họ có thể được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện khác nhau. Bạn sẽ tự chịu các rủi ro khi thực hiện các giao dịch giữa bạn với các Chi nhánh và Nhà cung cấp và bạn sẽ không thể khiếu nại với Manpower về những vấn đề phát sinh. Các điều khoản thỏa thuận giữa bạn và Manpower được đề cập trong phần Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, loại trừ trách nhiệm pháp lý, giới hạn trách nhiệm, kết thúc trách nhiệm và bồi thường, bao gồm những sửa đổi cần thiết, sẽ được áp dụng cho các giao dịch, quyền sử dụng trang web của bạn với bất kỳ Chi nhánh và Nhà cung cấp nào. Khi nhấp vào bất kỳ liên kết nào, bao gồm liên kết liên quan đến việc yêu cầu dịch vụ, bạn sẽ tự động được kết nối với các trang web do Các chi nhánh và Nhà cung cấp. Nếu sử dụng trang web với mục đích có liên quan đến nhu cầu nhân sự, thông tin của bạn sẽ được cung cấp cấp cho Chi nhánh và Nhà cung cấp để xử lý và phản hồi. Tất cả những liên lạc của bạn thông qua trang web hoặc email phải đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Manpower, các Chi nhánh và Nhà cung cấp sẽ làm việc dựa trên tính xác thực, chính xác và mức độ hoàn thành trong các thông tin liên lạc mà bạn gửi thông qua trang web. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến không chính xác hoặc không đầy đủ, hoặc bị hư hại, lệch lạc trong quá trình chuyển đến Manpower, bạn và người bạn đại diện sẽ chịu trách nhiệm cho những thất thoát, tổn thất hoặc chi phí phát sinh mà bạn, Manpower, các Chi nhánh và Nhà cung cấp hoặc các cá nhân khác gặp phải. Bạn ủy quyền cho Manpower, các Chi nhánh và Nhà cung cấp: (a) tiếp nhận mọi thông tin liên lạc nhận được từ bạn thông qua trang web hoặc email có giá trị tương đương văn bản có chữ ký trực tiếp từ bạn; (b) cung cấp thông tin liên lạc của bạn cho bất cứ Chi nhánh, Nhà cung cấp hoặc nhân viên nào của Manpower thông qua trang web, email hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác; (c) trả lời bạn bằng các phương tiện liên lạc trên Internet, email hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác. Các thông tin bạn gửi đến Manpower bằng trang web hoặc email sẽ không có giá trị trừ khi hoặc đến khi được đại diện có thẩm quyền của Manpower xử lý. Manpower có toàn quyền từ chối hoặc ngừng xử lý bất cứ thông tin nào được gửi đến bằng trang web hoặc email bất cứ lúc nào, không cần báo trước với bạn hoặc người khác có liên quan, trong trường hợp: (a) Manpower không thể xử lý thông tin đó; (b) thông tin được gửi đến vi phạm bất cứ điều khoản nào trong thỏa thuận này hoặc thỏa thuận khác được lập giữa bạn hoặc người khác với Manpower; (c) Manpower nhận thấy rằng thông tin được gửi đến mâu thuẫn với bất kỳ hướng dẫn hoặc thỏa thuận nào khác giữa Manpower và bạn hoặc người bạn đại diện; hoặc (d) có lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền thông tin. Khi gửi thông tin liên lạc đến một nhân viên cụ thể của Manpower thông qua trang web, bạn có thể sẽ nhận được phản hồi từ một nhân viên khác, không nhất thiết phải là chính nhân viên mà bạn có đề cập đến.

6. Lỗi kỹ thuật

Manpower nỗ lực cung cấp các thông tin chính xác cho bạn thông qua trang web. Tuy nhiên, lỗi kỹ thuật là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, Manpower có quyền thay đổi các thông tin trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo với bạn hoặc bất kỳ người nào khác.

7. Giới hạn cung cấp dịch vụ

Trang web này không nhằm mục đích báo cáo đầy đủ và chi tiết các vấn đề được đề cập như sau: đầu tư, thuế, giao dịch ngân hàng, kế toán, pháp lý, hoặc tư vấn hoặc khuyến nghị thuộc các chuyên môn khác; hoặc thực hiện các hoạt động mua, bán cổ phiếu, trái phiếu công cụ, sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính nào. Bạn cần tìm hỗ trợ tư vấn chuyên môn phù hợp trước khi sử dụng hoặc bỏ qua các bước yêu cầu sử dụng được nêu trong trang web.

8. Dịch vụ đánh giá và sàng lọc

Các điều khoản sau đây được áp dụng trên các dịch vụ đánh giá và sản lọc được cung cấp thông qua trang web (gọi chung là "dịch vụ") cũng như trên hệ thống đánh giá và sàng lọc của trang web (gọi chung là: "hệ thống"). Bất kỳ quyền hạn nào không được đề cập công khai trong các điều khoản này có thể sẽ được thêm vào trong tương lai. Manpower có toàn quyền quyết định thay đổi những điều khoản này bất cứ khi nào. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, HOẶC KHÔNG THOẢI MÁI VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC VỚI MỘT SỐ CHI TIẾT TRONG ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ. KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, ĐIỀU ĐÓ CHỨNG TỎ BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CŨNG NHƯ BỞI CÁC CHI TIẾT TRONG ĐIỀU KHOẢN.

8.1. Giấy phép sử dụng trang web tìm việc của Manpower

Căn cứ trên quyền sở hữu trí tuệ của Manpower, chúng tôi cấp phép sử dụng hệ thống từng cá nhân theo các điều khoản được nêu tại đây, có giá trị không độc quyền, không chuyển nhượng. Dựa trên giấy phép này, bạn có quyền sử dụng hệ thống trong một số giới hạn được nêu tại đây, tuy nhiên không có quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần nào của hệ thống. Chỉ một mình bạn có quyền sử dụng hệ thống, không được cho thuê, cho mượn, cấp giấy phép phụ hoặc chuyển nhượng hệ thống, bất cứ phần nào của hệ thống hay quyền hạn của bạn cho bất cứ ai. Bạn không được khai thác hoặc sử dụng các dữ liệu, dưới bất cứ định dạng hoặc hình thức nào, hoặc phần nào của hệ thống với mục đích thương mại.

8.2. Quyền hạn sử dụng hệ thống

Bạn chỉ được phép sử dụng Hệ thống cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Trừ khi được Manpower cho phép bằng văn bản, bạn không được thực hiện các hành vi nào sau đây đối với hệ thống, thông tin hay nội dung có trong hệ thống: thay đổi, sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền thông tin, trình chiếu, trình bày, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo ra thông tin dựa trên thông tin có sẵn, trình chiếu công khai, chuyển giao, bán hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào

8.2.1 Trách nhiệm người dùng

Bạn chỉ có thể sử dụng Hệ thống và bất kỳ phần nào trong đó cho các mục đích hợp pháp. Bạn chỉ được dùng với mục đích tìm việc. Bạn phải CÓ TRÁCH NHIỆM tuân thủ các điều khoản sau đây khi sử dụng trang web. Bạn không được sử dụng Hệ thống hoặc bất kỳ phần nào trong đó để: (i) thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, lừa đảo, phỉ báng, bôi nhọ, thô tục, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư, trả thù, phân biệt chủng tộc, dân tộc, xâm hại tình dục, hoặc các hành vi khác không được xã hội chấp nhận; (ii) thực hiện bất kỳ hoạt động nào sẽ hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng hoặc quyền hạn khác của bên thứ ba, bằng cách gửi nội dung mà bạn không có quyền sở hữu; (iii) quảng cáo, cung cấp, lôi kéo khách hàng, cấp phép hoặc cấp quyền truy cập công khai cho bất kỳ nội dung nào trên hệ thống. Ngoài ra, để duy trì một hệ thống đáng tin cậy và hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn không được cố ý cung cấp bất kỳ thông tin và câu trả lời không liên quan, sai lệch hoặc không đúng cho các câu hỏi hoặc yêu cầu được đăng tải trên Hệ thống. Bạn KHÔNG được thực hiện các hành vi sau đây:

● Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc giả mạo mối liên hệ của bạn với một người hoặc tổ chức;

● Cho phép ai đó giúp đỡ hoặc hỗ trợ bạn tác động đến bất kỳ thành phần nào của Hệ thống;

● Giúp đỡ hoặc hỗ trợ bất kỳ ai khác tác động đến bất kỳ thành phần nào của Hệ thống;

● Cung cấp thông tin không đầy đủ, sai hoặc không chính xác khi nộp đơn ứng tuyển thông qua Hệ thống;

● Đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào chứa vi-rút, sâu máy tính, gián điệp, dữ liệu chứa thành phần có hại hoặc bất cứ dữ liệu gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của hệ thống;

● Xuất bản, đăng tải, phân phối hoặc tuyên truyền bất kỳ thông tin không phù hợp, phỉ báng, xâm phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc không hợp pháp;

● Nghe trộm, xâm phạm hệ thống điện tử, lừa đảo, gian lận, can thiệp, gửi thư rác, tấn công, hack, giả mạo, bẻ khóa mật khẩu, làm hỏng hệ thống, truy cập bằng cách bất hợp pháp gây tổn hạn và đánh cắp thông tin, dữ liệu.

● Tạo liên kết các đường dẫn vào sâu bên trong hệ thống hoặc các phần của hệ thống;

● Khi đăng tải thông tin trên các kênh khác, bạn không được xóa thông tin về tác giả, ghi chú mang tính pháp lý, thiết kế hoặc các nhãn hiệu độc quyền của trang web.

● Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc thông tin vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;

● Sử dụng robot, đoạn mã thu thập dữ liệu, đào khoét thông tin, liên kết vào sâu trong hệ thống, các công cụ thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tự động tương tự khác, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp để truy cập, thu thập, sao chép, theo dõi dịch vụ, hệ thống hoặc bất kỳ thành phần liên quan nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Manpower. Manpower có toàn quyền thu giữ những công cụ nêu trên;

● Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ hệ thống, phần mềm, công cụ, tác nhân, thiết bị hoặc cơ chế nào khác (bao gồm mọi loại trình duyệt, trình thu thập, robot, chương trình giả mạo hoặc phần mềm thu thập thông tin) để thay đổi hướng đi hoặc tìm kiếm của hệ thống, trừ các công cụ và phần mềm tìm kiếm được phép sử dụng trong các dịch vụ của trang web và các trình duyệt web của bên thứ ba (như Microsoft Explorer);

● Giải mã, sao chép mã nguồn, phân tách hoặc đảo ngược cơ chế của phần mềm nào vận hành hoặc nào tạo nên một phần của Dịch vụ.

● Dùng phần mềm tự động để sử dụng hệ thống. Ép hệ thống tải thông tin có dung lượng lớn không phù hợp lên máy chủ hoặc cơ sở hạ tầng mạng của chúng tôi.

● Bỏ qua các đoạn mã điều khiển robot hoặc sàng lọc được chúng tôi sử dụng để ngăn các truy cập mang tính thu thập thông tin, theo dõi dịch vụ hoặc kiểm soát dữ liệu

● Đăng bài hoặc liên kết đến các nội dung chứa mã độc với mục đích làm hư hại hoặc ngăn trở hoạt động của trình duyệt, máy tính của người dùng khác;

● Xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào do cá nhân hay tổ chức khác đăng tải;

● Vi phạm bất kỳ luật lệ, quy định, quy tắc ứng xử hoặc các hướng dẫn hiện hành

● Vi phạm bất cứ yêu cầu hoặc điều kiện được nêu tại đây.

8.2.2 Thay đổi dịch vụ

Chúng tôi có quyền hạn chế, từ chối,trao quyền ưu tiên khác nhau đối với từng cá nhân, điều chỉnh, hủy một phần hoặc toàn bộ chức năng của hệ thống, một phần thuộc hệ thống bất cứ lúc nào mà không cần báo trước hay giải thích lý do. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ hệ thống hoặc một phần hệ thống vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước hoặc giải thích. Bạn được miễn phí sử dụng phiên bản này. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể sẽ thu phí sử dụng các phiên bản trong tương lai nếu cần. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tính phí sử dụng nếu chưa được sự đồng ý của bạn. Vì chúng tôi có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn và hủy bỏ đăng ký của bạn cho hệ thống, toàn bộ hoặc một phần, do đó bạn nên từ chối thỏa thuận và thanh toán nếu trong trường hợp này.

8.2.3. Không công bố quá trình xử lý thông tin và kết quả

Khi bạn gửi thông tin ứng tuyển vào một công việc, những chuyên viên tuyển dụng phụ trách đăng công việc đó xử lý và đánh giá ngay trên hệ thống. Quy trình kiểm tra này sẽ được thực hiện trong nội bộ và không công bố kết quả trực tiếp cho bạn.

8.2.4 Không trả phí cho việc cung cấp thông tin

CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP ĐỂ TẠO NÊN LỢI ÍCH HOẶC LỢI NHUẬN. TUY NHIÊN, BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN YÊU CẦU CHÚNG TÔI CHI TRẢ CHO VIỆC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN.

8.3 Chính sách bảo mật

Bạn có thể sử dụng hệ thống để đăng hoặc cung cấp cho Manpower tất cả thông tin về bản thân như sơ yếu lý lịch, dữ liệu thống kê, câu trả lời kiểm tra, v.v., và được lưu tại máy chủ của Manpower. Các thông tin đó do bạn cung cấp và được Manpower sử dụng theo các điều khoản, điều kiện được nêu tại đây và tuân theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân.

8.4 An ninh hệ thống

Chúng tôi sử dụng các mạng dữ liệu an toàn được bảo vệ bởi các hệ thống an ninh theo tiêu chuẩn công nghiệp. Chính sách bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi được theo dõi và nâng cấp định kỳ vì đây là một hoạt động thiết yếu. Tuy nhiên, các dịch vụ và máy chủ trong hệ thống của chúng tôi, như hầu hết các ứng dụng Internet, có thể sẽ gặp phải một số vấn đề về bảo mật và khi đó có thể sẽ không an toàn. Dữ liệu và thông tin được gửi thông qua hệ thống có thể bị các hoạt động xâm phạm quyền riêng tư và bảo mật bao gồm, nhưng không giới hạn, nghe lén, đánh cắp, giả mạo, mạo danh, phá mật khẩu, quấy rối, bị cài phần mềm độc hại, vi-rút, sâu máy tính và gián điệp gây hại hoặc lấy thông tin và dữ liệu trên máy tính của bạn hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp khác. Chúng tôi đang cố gắng hết sức ngăn chặn các nguy cơ đó nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào do các hành động đó gây ra.

BẠN KHÔNG NÊN ĐĂNG CÁC "NỘI DUNG NHẠY CẢM" HAY CÁC ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN "TỐI QUAN TRỌNG" LÊN HỆ THỐNG. "NỘI DUNG NHẠY CẢM" LÀ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU BẠN KHÔNG MUỐN NGƯỜI KHÁC TỰ DO TRUY CẬP. CÁC ỨNG DỤNG VÀ QUYỀN SỬ DỤNG “TỐI QUAN TRỌNG” LÀ CÁC ỨNG DỤNG VÀ QUYỀN SỬ DỤNG CÓ THỂ G Y THIỆT HẠI CHO BẠN.

8.4.1 Thỏa thuận an ninh

Các thỏa thuận sau đây có giá trị ràng buộc đối với tất cả người dùng Hệ thống. Việc không tuân thủ bất kỳ biện pháp bảo vệ nào được đề cập dưới đây sẽ là tiền đề để Manpower chấm dứt mọi thỏa thuận trao đổi dữ liệu với cá nhân hoặc tổ chức có liên quan. Bạn không được vi phạm bảo mật của Hệ thống, bao gồm tất cả các hành vi dau: (i) truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ, tài khoản mà không được phép truy cập, (ii) cố gắng thăm dò hoặc tìm kiếm lỗ hổng trên hệ thống hoặc mạng của chúng tôi, vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc quy trình xác nhận người dùng mà không có sự cho phép từ Manpower, (iii) dùng bất cứ phương pháp nào gây ảnh hưởng xấu đến người dùng, máy chủ hoặc mạng bằng phương pháp làm quá tải hệ thống như "làm tràn dữ liệu", "gửi bom thư" hoặc "Tạo sự cố máy tính"; (iv) cài các đoạn mã TCP / IP vào bất cứ phần nào của tiêu đề trong các thông tin đăng trên trang web. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc cách thức nào để can thiệp vào hoạt động của Hệ thống cũng như bất kỳ phần nào của Hệ thống. Bạn không được dùng thủ thuật ép hệ thống tải dữ liệu lớn hơn mức cho phép lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

8.4.2 Vi phạm an ninh

Người vi phạm bảo mật hệ thống hoặc an ninh mạng sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự/hoặc hình sự. Manpower sẽ điều tra các sự cố do vi phạm an ninh gây ra và thậm chí liên kết với cơ quan pháp luật để truy tố người dùng gây ra các sự cố đó. Ngoài ra, Manpower có thể chấm dứt quyền sử dụng và truy cập vào hệ thống của bạn ngay lập tức mà không cần báo trước và không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp chế tài nào mà Manpower nêu ra trong các điều khoản tại đây và / hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn cũng sẽ không được hoàn trả bất kỳ chi phí sử dụng trang web nào nếu bạn vi phạm quy định bồi thường của Manpower.

8,5 Quyền sở hữu

Tất cả nội dung có trên trang web như văn bản, thiết kế, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, các tài liệu cho tải xuống, giao diện, các đoạn mã, phần mềm, tài sản trí tuệ đều thuộc về Manpowergroup, thậm chí cách chọn lọc và sắp xếp các nội dung trên cũng là tài sản độc quyền của Manpowergroup, các chi nhánh, đơn vị cấp phép và / hoặc nhà cung cấp nội dung của tập đoàn dưới sự bảo vệ của luật bản quyền, đăng ký thương hiệu và các luật hiện hành khác. Tài liệu do Manpower xuất bản trên hệ thống này có thể chứa các thông tin độc quyền khác hoặc mô tả các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, công nghệ thuộc sở hữu của Manpower hoặc bên thứ ba. Không có điều khoản nào trong đây hoặc trong Hệ thống cho phép bạn sử dụng kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Manpower hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các điều khoản được quy định rõ ràng trong tài liệu này.

9. Miễn trừ trách nhiệm, loại trừ trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm, kết thúc nghĩa vụ và bồi thường

9.1. Miễn trừ trách nhiệm:

MANPOWER BAO GỒM CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB. DO ĐÓ, CÁC QUY ĐỊNH SAU SẼ Đ Y ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SẴN”, KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM, SỰ ĐẠI DIỆN HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO ĐƯỢC NÊU RA MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VÀ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN CỦA QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG VI PHẠM, TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HIỆU SUẤT, ĐỘ BỀN, TÍNH SẴN CÓ, KỊP THỜI, CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ, MANPOWER, CÁC CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP CÓ QUYỀN TỪ CHỐI NHỮNG ĐIỀU NÀY TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO ĐƯỢC TẠO RA THÔNG QUA QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG HOẶC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI. BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC MUA, ĐỊNH CẤU HÌNH VÀ BẢO TRÌ TẤT CẢ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CÙNG CÁC THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KHÁC CẦN THIẾT ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB. INTERNET KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN BẢO MẬT, CÓ THỂ BỊ CAN THIỆP VÀ LÀM GIÁN ĐOẠN, BỞI CÁC HÀNH VI CỐ Ý HAY VÔ Ý X M PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ. HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NHIỀU YẾU TỐ VƯỢT NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA MANPOWER. HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB CÓ THỂ KHÔNG LIÊN TỤC HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC GẶP VẤN ĐỀ VỀ BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ. MANPOWER, CÁC CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO MÀ BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC PHẢI CHỊU DO MANPOWER KHÔNG NHẬN ĐƯỢC HOẶC TỪ CHỐI NHẬN THÔNG TIN; HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC MANPOWER KHÔNG THỂ HOẶC TỪ CHỐI TIẾP NHẬN, TRUY CẬP, XỬ LÝ HOẶC CHẤP NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN LIÊN LẠC NÀO ĐƯỢC GỬI ĐẾN MANPOWER BẰNG TRANG WEB HOẶC E-MAIL, HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO XẢY RA DO LỖI VẬN HÀNH, TRỤC TRẶC, GIÁN ĐOẠN, THAY ĐỔI, SỬA ĐỔI HOẶC BỊ THU HỒI CỦA TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ E-MAIL. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, MANPOWER BAO GỒM CÁC CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO: (A) TRANG WEB SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG VÀ CÁC THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM CÓ LIÊN QUAN CỦA BẠN; (B) TRANG WEB SẼ LUÔN HOẠT ĐỘNG TỐT MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC SẼ SỬA ĐƯỢC TẤT CẢ MỌI MỖI KỸ THUẬT; (C) TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN; (D) THÔNG TIN TRONG TRANG WEB HOẶC XUẤT PHÁT TỪ TRANG WEB SẼ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, LIÊN TỤC HOẶC KỊP THỜI; (E) ỔN ĐỊNH HOẶC THU ĐƯỢC MỌI KẾT QUẢ THÔNG QUA TRANG WEB; (F) VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM CẢ VIỆC DUYỆT VÀ TẢI XUỐNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO, SẼ KHÔNG CÓ VI-RÚT, GIÁN ĐIỆP, S U MÁY TÍNH HOẶC CÁC THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI KHÁC; HOẶC (G) VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN (BAO GỒM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ) CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO; MANPOWER BAO GỒM CÁC CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ NÓI TRÊN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

9.2. Loại trừ Trách nhiệm

MANPOWER, CÁC CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ TỔN THẤT VỀ VIỆC SỬ DỤNG, SẢN XUẤT, THU NHẬP, LỢI NHUẬN, THỊ PHẦN, KINH TẾ MỘT CÁCH NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC, CHO DÙ ĐIỀU ĐÓ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG HỢP ĐỒNG, DO ÉP BUỘC, SƠ SUẤT HOẶC CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT LỆ HAY QUY ĐỊNH PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẤT KỂ CÁC SƠ SUẤT, NHẦM LẪN HOẶC CỐ TÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẾN TỪ MANPOWER, CHI NHÁNH HAY NHÀ CUNG CẤP HOẶC TỪ CÁ NH N THUỘC PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA MANPOWER, CHI NHÁNH HAY NHÀ CUNG CẤP, THẬM CHÍ NGAY CẢ KHI VẤN ĐỀ NÀY ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM TRÊN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. KHI ĐÓ, QUYỀN LOẠI TRỪ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

9.3 Giới hạn trách nhiệm

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU TRÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MANPOWER, CÁC CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP ĐỐI VỚI BẠN TRONG VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ TỤNG, CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NGHĨA VỤ, THIỆT HẠI, MẤT MÁT, CHỊU PHÍ TỔN, DÙ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, DO BẤT CẨN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, HAY THEO LÝ THUYẾT, VÀ BẤT KỂ SƠ SUẤT HAY LỖI TỪ PHÍA MANPOWER, CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP ĐỀU VƯỢT QUÁ 100 USD HOẶC SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO MANPOWERGROUP ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, TÙY THEO SỐ LƯỢNG ÍT HƠN. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM TRÊN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. KHI ĐÓ, QUYỀN LOẠI TRỪ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

9.4 Kết thúc nghĩa vụ

BẠN ĐỒNG Ý KẾT THÚC, GIẢI PHÓNG VĨNH VIỄN CÁC TRÁCH NHIỆM RÀNG BUỘC MANPOWER, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP, ĐƠN VỊ ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI, ĐỐI TÁC, ĐẠI LÝ, NGƯỜI QUẢN LÝ, NH N VIÊN, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, DỊCH VỤ, NHÀ THẦU PHỤ, ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ CÁC CÁ NH N LIÊN QUAN, TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN HẠN, KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN, YÊU CẦU, TỐ TỤNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NGHĨA VỤ, LỆ PHÍ PHÁP LÝ, CÁC LOẠI CHI PHÍ, TRÁCH NHIỆM GIẢI NG N DƯỚI BẤT CỨ TÍNH CHẤT, HÌNH THỨC NÀO, DÙ ĐANG CÓ HIỆU LỰC HAY SẼ CÓ HIỆU LỰC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN

9.5 Bồi thường

BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ KHÔNG LÀM HẠI CHO MANPOWER, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP, ĐƠN VỊ ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI, ĐỐI TÁC, ĐẠI LÝ, NGƯỜI QUẢN LÝ, NH N VIÊN, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, DỊCH VỤ, NHÀ THẦU PHỤ, ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ CÁC CÁ NH N LIÊN QUAN (GỌI CHUNG LÀ “BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG”) KHỎI MỌI TRÁCH NHIỆM, CHI PHÍ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG LOẠI TRỪ LỆ PHÍ PHÁP LÝ, MÀ CÁC BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG PHẢI CHỊU DO CÁC KHIẾU NẠI HOẶC YÊU CẦU PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY DO BẠN VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY. BẠN SẼ PHẢI HỖ TRỢ VÀ HỢP TÁC ĐẦY ĐỦ THEO YÊU CẦU HỢP LÝ CỦA BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG TRONG VIỆC BÀO CHỮA CHO BẤT CỨ KHIẾU NẠI HOẶC YÊU CẦU NÀO. MỌI LỜI KHUYÊN VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ PHÍA MANPOWER, CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN, BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN, SẼ KHÔNG THỂ ĐẠI DIỆN, ĐẢM BẢO, ĐIỀU CHỈNH HOẶC CHỈNH SỬA THỎA THUẬN NÀY, BAO GỒM CÁC ĐIỀU ĐƯỢC NÊU TRONG PHẦN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, KẾT THÚC NGHĨA VỤ VÀ BỒI THƯỜNG. BẠN KHÔNG NÊN DỰA VÀO CÁC LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NHƯ VẬY TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY.

9.6 Công bằng về rủi ro và trách nhiệm pháp lý

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý THỎA THUẬN NÀY PH N CHIA RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ MỘT CÁCH CÔNG BẰNG.

10. Quyền sở hữu và sử dụng trang web

Bản quyền © Manpower Inc. 2016 đã được đăng ký. Trang web và tất cả thông tin (dưới dạng văn bản, đồ họa, video và âm thanh), hình ảnh, biểu tượng, phần mềm, thiết kế, ứng dụng, máy tính, mô hình, dữ liệu và các yếu tố khác được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web là tài sản của Manpower, các chi nhánh và nhà cung cấp và những người khác, được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Hoa Kỳ và quốc tế. Việc sử dụng Trang web không đồng nghĩa với việc bạn có quyền sở hữu hoặc quyền nào khác trong Trang web hoặc nội dung của Trang web. Trang web chỉ có thể được sử dụng theo cách đã được mô tả rõ ràng trong Thỏa thuận này. Đặc biệt, ngoại trừ các trường hợp được quy định rõ ràng trong thỏa thuận này, bạn không được sao chép, bắt chước, lập trình lại, tái bản, đăng tải, truyền dữ liệu, sửa đổi, phân loại, nhân bản hoặc phân phối trang web theo bất kỳ cách nào, dù là toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Manpower. Trang web chỉ có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp.

11. Thông tin nhãn hiệu

MANPOWER®, MANPOWERJOBS.COM ™, Manpower Jobs App (Ứng Dụng Tìm Việc Manpower), Logo Manpower và các nhãn hiệu hoặc logo khác xuất hiện trên trang web được đăng ký và chưa đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của Manpower. Tên và logo của sản phẩm hoặc công ty khác xuất hiện trên trang web có thể đã được đăng ký hoặc chưa đăng ký tên và nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ việc sử dụng tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và logo (gọi chung là "Nhãn hiệu") có trong trang web đều bị nghiêm cấm. Không có thông nào bên trong hoặc bên ngoài trang web cho phép cấp hoặc từ chối quyền sử dụng các nhãn hiệu trên trang web.

12. Bảo mật thông tin cá nhân

Manpower thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về quá trình bạn sử dụng trang web và thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc (điện thoại / email), sơ yếu lý lịch, các các thông tin có liên quan đến công việc (kinh nghiệm, kỹ năng, học vấn), các loại công việc và thông tin liên lạc, theo quy định của chính sách bảo mật có trong trang web. Manpower có quyền thay đổi các quy định bảo mật bất cứ lúc nào và không cần báo trước hay chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ người nào. Khi sử dụng trang web, bạn chấp nhận thỏa thuận này và cho phép Manpower sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định bảo mật mà không cần phải thông báo thêm.

13. Các trang web khác

Trang web này bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc nguồn thông tin và doanh nghiệp khác do các chi nhánh và nhà cung cấp của Manpower hoặc người khác (gọi chung là "Các trang web khác"). Các trang web khác độc lập với Manpower, có thể khác nhau về các điều khoản hoặc quyền riêng tư. Manpower không có trách nhiệm hoặc quản lý các trang web, doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ hoặc nội dung của họ. Các liên kết này chỉ nhằm mục đích giúp bạn sử dụng trang web thuận tiện hơn. Manpower không tài trợ hoặc xác nhận bất kỳ trang web, nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua các Trang web khác. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các trang web khác và giao dịch với chủ sở hữu và bạn sẽ không có quyền khiếu nại Manpower về việc bạn sử dụng này.

14. Liên kết, tập hợp, sao chép, tận dụng và khai thác dữ liệu trong trang web

Mọi hoạt động liên kết đến trang web khi không có sự cho phép bằng văn bản của Manpower đều bị nghiêm cấm. Mọi hoạt động tập hợp, sao chép, tận dụng hoặc khai thác dữ liệu của trang web, bao gồm tất cả các nội dung trong đó, dưới bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ phương pháp nào đều bị nghiêm cấm.

15. Cấp phép

Khi cung cấp thông tin cho Manpower thông qua trang web, bạn công khai cho phép, và đảm bảo có đủ tư cách pháp nhân để cho phép Manpower không đóng phí bản quyền, có thể tái cấp phép, chuyển nhượng, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền và có giá trị trên toàn cầu khi sử dụng, sao chép, sửa đổi, công bố, niêm yết thông tin liên quan, chỉnh sửa, chuyển ngữ, phân phối, công khai, trưng bày, và phát triển nội dung của tất cả các thông tin đó mà không vi phạm chính sách bảo mật Manpower, dưới bất cứ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện có hoặc sẽ được phát triển trong tương lai và có liên kết với trang web

16. Chấm dứt Thỏa thuận và Trang web

Nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này, bạn sẽ mất quyền sử dụng trang web. Manpower có quyền, bất cứ lúc nào và với bất kỳ lý do gì: (a) thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó; hoặc (b) hạn chế, đình chỉ, chấm dứt (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập hoặc sử dụng trang web của bạn; mà không cần thông báo với bạn hoặc bất kỳ người nào khác. Nếu Manpower, chính bạn hoặc người bạn đại diện chấm dứt thỏa thuận này hoặc sự quyền truy cập, sử dụng trang web của bạn bị chấm dứt, thì: (a) thỏa thuận này và tất cả các thỏa thuận khác hiện có giữa Manpower với bất kỳ người nào bạn đại diện sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc chặt chẽ với bạn hoặc bất kỳ người nào bạn đại diện, bao gồm hoạt động truy cập và sử dụng trang web trước đó và bất kỳ điều gì liên quan đến hoặc phát sinh trong giai đoạn đó; và (b) Manpower có thể tiếp tục sử dụng, tiết lộ hoặc hủy thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của Manpowergroup tùy theo thông tin được cập nhật.

17. Luật pháp ràng buộc và giải quyết tranh chấp

Trang web được kiểm soát bởi Manpower từ Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ. Thỏa thuận này, bao gồm quyền sử dụng trang web, và tất cả các vấn đề liên quan chỉ được ràng buộc bởi luật pháp tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ và luật pháp liên bang hiện hành của Hoa Kỳ, không bị chi phối bởi quy tắc tư pháp quốc tế hoặc các xung đột về luật pháp dẫn đến việc phải áp dụng các luật khác . Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc vi phạm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, sẽ được giải quyết thông qua trọng tài viên do Hiệp hội Trọng tài Thương Mại Hoa Kỳ chỉnh định theo Quy Tắc Trọng Tài Thương Mại và mọi phán quyết đều phải được thực hiện tại các tòa án có thẩm quyền. Việc phân xử sẽ được thực hiện bởi một trọng tài viên duy nhất và được thực hiện tại Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính bạn hoặc Manpower có thể dàn xếp biện pháp khẩn cấp tạm thời tại các tòa án đủ thầm quyền tại Milwaukee, Wisconsin trước hoặc trong quá trình phân xử. Bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên hệ đến việc sử dụng trang web, thỏa thuận này hoặc bất cứ các vấn đề liên quan phải được thực hiện trong vòng 6 tháng sau khi vấn đề xảy ra, sau thời gian đó mọi hoạt động khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng sẽ vĩnh viễn không có hiệu lực, bất kể có luật pháp nào chống lại.

18. Báo cáo vi phạm

Vui lòng gửi báo cáo về bất kỳ hoạt động nào vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này đến data.privacy@manpowergroup.com. Manpower sẽ điều tra các sự cố liên quan đến những vi phạm đó, đồng thời sẽ phối hợp với các quan chức năng thực thi pháp luật