[The LEGO Group] Indirect Sourcing Specialist

Địa điểm Việt Nam
Ngành nghề
Mã số 12355
Loại công việc Cố định
Email liên hệ quynh.chau@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 903 976 220
Ngày đăng May 29, 2022