Turnaround QA/QC Coordinator

Địa điểm Thanh Hóa
Ngành nghề Năng lượng, dầu khí khai khoáng
Mã số 11689
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thanh.nguyen@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 2439744574 (489)
Ngày đăng May 02, 2022