Trưởng phòng Nhân sự

Địa điểm Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Category HR
Mã số 12298
Loại công việc Cố định
Email liên hệ nhu.dinh@manpower.com.vn